پیدا

مطالبه جدید ن از رئیس جمهور

درخواست حذف اطلاعات

ایلنا نوشت: یک عضو فرا یون ن مجلس از تهیه و تقدیم نامه ای خطاب به رییس جمهور به منظور استفاده از ن در عرصه های مدیریتی، به خصوص به عنوان در ک نه ت خبر داد.