پیدا

جزایری: پاسخ توهین هایش رامیگیرد

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پاسخ به اظهارات امور خارجه گفت: توهین مقامات یی ناشی از ناتوانی آنها در برابر پیشرفت های جبهه مقاومت است.